Sprawdź bezpłatnie czy nie
łamiesz prawa!22.03.2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego. Zmiany dotyczą m.in. plików "ciasteczek" (cookies)

Regulamin usług

Definicje

1.Witryna e-ciasteczka.pl należy do Urbisoft Tomasz Urbaniak z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 178/2, 90-354  Łódź, NIP: 728-233-76-12, REGON:  100507820, zwany w dalszej części regulaminu „Usługodawcą”.

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, korzystająca z usług firmy Urbisoft, zwana w dalszej części regulaminu „Usługobiorcą”

3. Usługa – usługa polegająca na instalacji na stronie Usługobiorcy modułów informujących potencjalnych użytkowników o wykorzystywaniu przez Twój serwis ciasteczek, oferowana przez stronę internertową e-ciasteczka.pl


Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług oferowanych przez serwis e-ciasteczka.pl

2. Złożenie zamówienia na usługę lub uiszczenie opłaty za usługę oferowaną przez serwis e-ciasteczka.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Łamanie zasad regulaminu przez klientów serwisu e-ciasteczka.pl powoduje konsekwencje przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do wskazania adresu witryny internetowej na której zamieszczone zostaną przez Usługodawcę pliki.

5. Ceny za usługi podane w serwisie e-ciasteczka.pl są cenami netto. Mogą one ulec zmianie, niemniej Usługodawca nie może zmienić ceny po złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę.

6. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi bez podania przyczyn. Jeżeli płatność za Usługę została dokonana, Usługodawca zwróci ją Usługobiorcy w ciągu 3 dni roboczych.

7. Serwis e-ciasteczka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie


Zamówienie usługi i jej realizacja

1. Zamówienie usługi odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail lub w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do podania poprawnych danych dostępowych do serwera FTP na którym zamieszczona jest witryna Usługobiorcy.

3. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Usługobiorcę danych, także ich usunięcia po zakończeniu złożonego zamówienia.

4. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji usługi natychmiast po otrzymaniu zamówienia, niemniej jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

5. Po wykonaniu usługi Usługodawca wystawi fakturę VAT, Usługobiorca zobligowany jest do jej opłacenia w terminie 7 dni roboczych

6. W przypadku powstania jakiejkolwiek awarii na skutek przeprowadzanych na stronie zmian przez Usługodawcę, jest on zobligowany do niezwłocznego naprawienia powstałych szkód.


Prawa autorskie

1. Usługa zakupiona przez Usługobiorcę może być wykorzystywana jedynie na stronie internetowej wskazanej przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca zabrania rozpowszechniania, sprzedaży oraz udostępniania osobom trzecim usługi bądź jej elementów.

3. W chwili uiszczenia opłaty, autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione z Usługobiorcy na Usługodawcę.


Postanowienia końcowe

1. Zarówno serwis e-ciasteczka.pl jak i Usługobiorca w trakcie realizacji usług zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby Urbisoft.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2013Szybki kontakt


URBISOFT
Tomasz Urbaniak

42 649 86 22
781 806 905

kontakt@urbisoft.pl


 


Cena usługi

Wykonamy wszystko
za Ciebie!


Koszt usługi to
69 zł netto
  (84,87 zł brutto)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone -  UrbiCMS 2013